BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE, TÜHISTAMINE, TINGIMUSED, KINDLUSTUS, ISIKUANDMETE KAITSE

Jõustumisaeg: 01.jaanuar 2018

1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED

(1.1) Käesolevad Broneerimise ja makse tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad broneeringutele ja piletitele (edaspidi ühiselt: Piletid), mis on tehtud laevafirma Sunlines (edaspidi: Teenuse osutaja) kõnekeskuses, internetikeskkonnas, mobiiltelefonirakenduse kaudu ja reisiettevõtja juures. (1.2) Reisi broneerimine ja Pileti eest täielik või osaline tasumine on käsitletav siduva lepingu sõlmimisena Teenuse osutaja ja Pileti Ostja (käesolevates tingimustes mõistetud: piletit ostev üksikisik või grupipiletite rühma või terve laeva privaatrendi eest vastutav isik) vahel. (1.3) Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse kõikidele Teenuse osutaja poolt pakutavate teenuste broneeringutele. (1.4) Erireiside ja/või Eripakkumisega ja grupireiside (edaspidi: Erireisid) Piletite müügi korral kehtivad üldtingimuste erisused: (1.4.1) Erireiside piletieid tagasi ei osteta. (1.4.2) Erireiside pileteid on võimalik muuta vastavalt igakordse juhtumi eraldi kokkuleppele. (1.5) Pileteid saab broneerida ning nende eest tasuda Teenuse osutaja interneti- või mobiiltelefonikeskkonnas või reisiettevõtja juures. (1.6) Pileteid saab muuta ning tühistada kirjutades e-kirjaga Teenuse osutaja esindusse aadressil info@sunlines.eu või selle reisiettevõtja juures, kus broneering on tehtud. (1.7) Piletit ei saa muuta ega tühistada interneti- või mobiilitelefonikeskkonnas. (1.8) Erisoovid: (1.8.1) Erivajadustega reisijate puhul tuleb teavitada Teenuse osutajat vähemalt 48 tundi enne reisi toimumist. (1.8.2) Erisoovid menüüle tuleb teavitada Teenuse osutajale vähemalt 3 tööpäeva enne reisi toimumist. (1.8) Piletid väljastatakse ainult elektroonilisel kujul e-kirjaga Ostja poolt näidatud e-maili aadressile.

2. PILETI EEST TASUMINE

(2.1) Teenuse osutaja interneti- ja mobiiltelefonikeskkonnas saab Pilet broneerimisel tasuda koheselt. Kliendile väljastatakse on-line makse korral automaatne pilet ja arve. Klient saab tellida arve tasumiseks pangaülekandega. Tähelepanu - arve tellimisel lisandub Pileti hinnale arve käitlemise tasu. Piletite eest tasumisel on kattevaluutaks Euro(€). Internetikeskkonnas saab piletite eest tasuda pangalinkidega või enamlevinud krediitkaartidega. (2.2) Teenuse osutaja müügiesinduses, kõnekeskusesse helistades või reisiettevõtja juures tehtud broneeringu eest tasutakse pärast broneeringu tegemist esitatud arve alusel ja tingimustel. (2.3) Pakettreisidele kohalduvad käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Pakettreisi leping jõustub, kui Ostja on tasunud ettemaksu või esitanud garantiikirja vastavalt pakettreisidele ette nähtud broneerimise- ja maksetingimustele. (2.4) Kui Pilet sisaldab teenust, mida osutab Teenuse osutaja partneriks olev kolmas isik, siis võivad kohalduda partneri broneerimis- ning maksetingimused.

3. PILETI MUUTMINE

(3.1) Ostetud Pileti muutmine hõlmab Reisijateveo teenuste (sealhulgas reisi suuna ja/või marsruudi, väljumise kuupäeva või kellaaja, lisateenuste, pardateenuste) muutmist. (3.2) Isikuandmete muutmine Piletis (nimi, kontakt) ei ole Pileti muutmine. (3.3) Reisijateveo teenuste muutmisel tasub Ostja käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Teenuse osutaja partneriks olevate kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste puhul kohaldatakse kolmandate isikute poolt kehtestatud Leppetrahvi. (3.4) Piletit võib alati muuta, kui tasutakse muudetud teenuste eest vastavalt Teenuse osutaja hinnakirjale. Reisijaveoteenuse hinna muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuste ja broneeringus muudetud teenuste hinnavahest või tagastatakse hind ning kohaldatav Leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõigetele 3.6 ja 3.7. (3.5) Pileti muutmisel rohkem kui 30 päeva enne reisi väljumist ei kohaldata Leppetrahvi. (3.6) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt: (3.6.1) kui Piletit muudetakse 30 päeva kuni 48 tundi enne reisi väljumist ja muudetud Pilet on odavam, siis peetakse kinni Leppetrahvina 5% Pileti koondmaksumusest ja tagastatakse järgneva jääksaldona esinev hinnavahe; (3.6.2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne reisi väljumist ja muudetud Pilet on odavam, peetakse Leppetrahvina kinni esialgselt ostetud Pileti ja muudetud Pileti hinnavahe, samaaegselt kohaldatakse Leppetrahvi lisateenustele vastavalt p.3.7. (3.7) Pileti muutmisel lisateenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni lisateenuste maksumus.

4. PILETI TÜHISTAMINE

(4.1) Teenuse osutaja tühistab Pileti, mille eest ei ole tähtpäevaks tasutud. (4.2) Pileti tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Kolmandate isikute osutatavate teenuste puhul kohaldatakse nende poolt kehtestatud Leppetrahvi. (4.3) Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti. Ettemaksu tagastamine toimub 20 päeva jooksul. Leppetrahvi määrad ja tingimused on loetletud p.4.4, 4.5, 4.6, 4.7 (4.4) Pileti tühistamisel rohkem kui 30 päeva enne reisi väljumist ei kohaldata Leppetrahvi. (4.5) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt: (4.5.1) Pileti tühistamisel 30 päeva kuni 9 päeva enne reisi väljumist kohaldatakse Leppetrahvi 10% Pileti koondmaksumusest; (4.5.2) Pileti tühistamisel 9 päeva kuni 48 tundi enne reisi väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 35% Pileti koondmaksumusest; (4.5.3) Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne reisi väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti koondmaksumusest. (4.6) Reisile mitte ilmumine on vabandatav vääramatu jõu asjaolude tõttu ning see peab olema Pileti ostja poolt tõendatud. Vääramatu jõu asjaolusid ja nende kohta esitatud tõendeid hindab Teenuse osutaja. Kui vääramatu jõu asjaolu on tõendatud, tagastatakse Pileti ostjale Pileti eest tasutud summa ning Leppetrahvi ei kohaldata. (4.7) Pileti ostja võib jätta Pileti eest makstud summa ettemaksuna Teenuse osutaja tulevaste teenuste eest tasumiseks.

5. REISI JA PILETIMÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

(5.1) OHUTUS LAEVAL (5.1.1.) Jookide-söökide kaasavõtmine laeval tarbimiseks on keelatud. Suitsetamine laeval toimub ainult selleks ettenähtud kohtades. Tikkontsaga kingad ei ole merereisil soovitavad. Lemmikloomade kaasavõtmine on lubatud rangelt loomaomaniku vastutusel ning loom ei tohi vabalt ringi liikuda. (5.1.2.) Kõik laeval viibijad on kohustatud järgima ohutusnõudeid ja kapteni korraldusi. Omaalgatuslikud tegevused või eeskirjade eiramine toimuvad rangelt omal vastutusel ning võivad kaasa tuua laevareisilt eemaldamise. Reisilt eemaldamise korral Pileti maksumust ei kompenseerita. (5.1.3.) Kaptenil on õigus sõiduplaani muuta vastavalt ilmastikuoludele ning muudele ettenägematutele asjaoludele, mis võivad mõjutada reisi ohutust. Pileti maksumust ohutusest tulenevate muudatuste korral ei kompenseerita. (5.1.4.) Reisijad alla 18 eluaasta: Alla 18-aastased lapsed ei tohi laevareisil osaleda ilma täiskasvanud saatjata. Täiskasvanuks loetakse 18.aaastast isikut. Lastegrupil peab olema vähemalt 1 täiskasvanud saatja iga 4 lapse kohta. (5.1.5.) Tähelepanu! Meresõidul osalemine on vabatahtlik ning rangelt omal vastutusel. (5.2) PILETI JA TEENUSTE HINNAD (5.2.1.) Teenuse osutajal on õigus hinnakirja muuta igal ajal. Kui Te olete reisi tellinud, kuid ei ole veel tasunud, siis Teenuse osutaja garanteerib hinnakirja kehtivuse hinnapakkumise või arve kehtivusaja jooksul. (5.2.2.) Teenuse osutaja tooted on müügil erinevate agentide kaudu ning alati ei saa kontrollida nendel kasutusel olevate hinnakirjade nimiväärtusi. Teenuse osutaja jätab õiguse mitte aktsepteerida hinda, mis erineb Teenuse osutaja poolt kehtestatud hinnast. (5.3) VASTUTUS (5.3.1.) Teenuse osutaja vastutus on sätestatud mereveo eeskirjade ja 1974 Ateena konventsiooni ning selle lisadega. Pileti ostja ning tema grupp on kindlustatud vastavalt Ateena konventsiooni leppele. (5.3.2.) Teenuse osutaja ei vastuta Pileti ostja ja tema grupi isiklike asjade ja varade eest juhul, kui need ei ole antud Teenuse osutajale vastutavale hoiule. (5.3.3.) Pileti ostja (grupipiletite rühma või terve laeva privaatrendi eest vastutav isik) vastutab täiel määral enda poolt esindatud grupi tegevuste eest, sh. kohustub kompenseerima täies ulatuses Teenuse osutajale tekitatud varalise kahju. (5.4) ISIKUANDMETE KAITSE (5.4.1.) Isikuandmed, mida kogutakse Ostja tellimuse töötlemiseks on rangelt ettevõttesiseseks kasutamiseks. (5.4.2.) Kui Pileti ostja on andnud selleks nõusoleku, on Teenuse osutajal õigus Ostja kontaktandmeid kasutada uudiskirja postitamiseks. (5.4.3.) Kinnitame, et Ostja isikuandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele muul otstarbel kui ainult tellimuse täitmiseks. (5.4.4.) Ostja finantsandmeid ei säilitata Teenuse osutaja serverites. Teenuse osutaja: Laevafirma Sunlines MEREKLUBI OÜ Sügise tn.14-2, Tallinn 10149 Reg # 10805451 tel. +372 5032321 info@sunlines.eu www.sunlines.eu